คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ-การโรงแรมและท่องเที่ยว-ปีงบ 66

Beginner 0(0 Ratings) 60 Students enrolled
Created by รมณ ทองศรี Last updated Tue, 06-Dec-2022 English
What will i learn?

Curriculum for this course
41 บทเรียน 11:22:03 ชั่วโมง
แนวความคิด หลักการ และปรัชญาสหกิจศึกษา
8 บทเรียน 02:10:56 ชั่วโมง
 • ความหมายและหลักการของสหกิจศึกษา 00:16:45
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 1 00:19:23
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 2 00:23:53
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 1 00:19:17
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 2 00:20:39
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 1 00:13:41
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 2 00:17:18
 • แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายและหลักการของสหกิจศึกษา .
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน
5 บทเรียน 00:42:25 ชั่วโมง
 • ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 00:03:51
 • ประเภทของบุคลิกภาพ 00:05:58
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 00:14:10
 • มารยาททางสังคม 00:18:26
 • แบบทดสอบ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน .
จริยธรรมในการทำงาน
5 บทเรียน 00:38:46 ชั่วโมง
 • บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน 00:04:47
 • ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในการทํางาน 00:09:17
 • หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทํางาน 00:12:15
 • หลักจริยธรรมในการทํางานเพื่อให้มีความสุข 00:12:27
 • แบบทดสอบ เรื่อง จริยธรรมในการทำงาน .
การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ
10 บทเรียน 03:15:36 ชั่วโมง
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 1 00:18:57
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 2 00:19:39
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1 00:19:47
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2 00:18:18
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 00:20:04
 • การทำงานกับคนต่างวัย 00:20:11
 • การสื่อสารในองค์กร 00:21:08
 • การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 00:19:24
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 00:18:14
 • การทำงานเป็นทีม 00:19:54
กฎหมายแรงงาน
13 บทเรียน 04:34:20 ชั่วโมง
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 1 00:23:40
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 2 00:14:05
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 3 00:17:54
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 4 00:26:12
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 5 00:27:37
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 6 00:21:11
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 7 00:24:56
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 8 00:27:52
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 9 00:20:02
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 10 00:23:24
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 11 00:22:25
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 12 00:25:02
 • แบบทดสอบ เรื่อง กฎหมายแรงงาน .
Requirements
+ View more
Description
+ View more
Other related courses
About the instructor
 • 112 Reviews
 • 1660 Students
 • 58 บทเรียน
Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
฿0
Buy now
Includes:
 • 11:22:03 ชั่วโมง On demand videos
 • 41 บทเรียน
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other