คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 67

Beginner 5(4 Ratings) 108 Students enrolled
Created by สุวิทย์ กุลจรัสอารีย์ Last updated Tue, 23-Jan-2024 English
What will i learn?

Curriculum for this course
38 บทเรียน 08:35:18 ชั่วโมง
แนวความคิด หลักการ และปรัชญาสหกิจศึกษา
8 บทเรียน 02:11:26 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:30
 • ความหมายและหลักการของสหกิจศึกษา 00:16:45
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 1 00:19:23
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 2 00:23:53
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 1 00:19:17
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 2 00:20:39
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 1 00:13:41
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 2 00:17:18
จริยธรรมในการทำงาน
5 บทเรียน 00:39:52 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:01:06
 • บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน 00:04:47
 • ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในการทํางาน 00:09:17
 • หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทํางาน 00:12:15
 • หลักจริยธรรมในการทํางานเพื่อให้มีความสุข 00:12:27
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน
5 บทเรียน 00:43:34 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:01:09
 • ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 00:03:51
 • ประเภทของบุคลิกภาพ 00:05:58
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 00:14:10
 • มารยาททางสังคม 00:18:26
การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ
10 บทเรียน 03:15:36 ชั่วโมง
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 1 00:18:57
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 2 00:19:39
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1 00:19:47
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2 00:18:18
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 00:20:04
 • การทำงานกับคนต่างวัย 00:20:11
 • การสื่อสารในองค์กร 00:21:08
 • การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 00:19:24
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 00:18:14
 • การทำงานเป็นทีม 00:19:54
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)
9 บทเรียน 01:44:50 ชั่วโมง
 • Reading for Engineer 00:12:44
 • Request e-mail ตอนที่ 1 00:15:54
 • Request e-mail ตอนที่ 2 00:15:27
 • Writing Investigation Report 00:16:58
 • Oral presentation ตอนที่ 1 00:15:33
 • Oral presentation ตอนที่ 2 00:17:47
 • ตัวอย่างการนําเสนอแบบที่ 1 (Presentation 1) 00:03:09
 • ตัวอย่างการนําเสนอแบบที่ 2 (Presentation 2) 00:02:56
 • ตัวอย่างการนําเสนอแบบที่ 3 (Presentation 3) 00:04:22
แบบทดสอบ
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • แบบทดสอบ .
Requirements
+ View more
Description

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 15 ก.พ. - 31 มี.ค. 67

About the instructor
 • 84 Reviews
 • 922 Students
 • 19 บทเรียน
Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 50%
 • 50%
Reviews
 • Sat, 16-Mar-2024
  นางสาว อัจริยาพร อาทร
 • Tue, 26-Mar-2024
  นางสาว สตรีรัตน์ มีสัตย์
  อบรมค่อนข้างมีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากถึงเเม้จะเเบ่งเป็น Part ไว้เเล้ว ควรเพิ่มลูกเล่นในการเรียนอีกสักนิด แต่โดยรวมถือว่าดีสะดวกสบายค่ะ
 • Tue, 26-Mar-2024
  นางสาว อภิชญาฎา สังข์กรณ์
  อบรมค่อนข้างนานทำให้เกิดความเบื่อหน่ายถึงแม้จะแยกออกเป็นแต่ละ Part เเต่ภาพรวมนั้นถือว่าโอเคสะดวกสบายทำได้ตลอดเวลาทุกที่
 • Sat, 30-Mar-2024
  นางสาว อรุโณทัย พรหมเหลือง 
  Good information
Free
Includes:
 • 08:35:18 ชั่วโมง On demand videos
 • 38 บทเรียน
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other