คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

Beginner 0(0 Ratings) 5 Students enrolled
Created by สุวิทย์ กุลจรัสอารีย์ Last updated Tue, 14-Nov-2023 English
What will i learn?

Curriculum for this course
70 บทเรียน 18:01:19 ชั่วโมง
แนวความคิด หลักการ และปรัชญาสหกิจศึกษา
7 บทเรียน 02:14:40 ชั่วโมง
 • ความหมายและหลักการของสหกิจศึกษา 00:16:46
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 1 00:19:24
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 2 00:23:54
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 1 00:19:18
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 2 00:20:40
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 1 00:17:19
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 2 00:17:19
กฎหมายแรงงาน
12 บทเรียน 04:34:21 ชั่วโมง
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 1 00:23:40
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 2 00:14:05
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 3 00:17:54
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 4 00:26:12
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 5 00:27:37
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 6 00:21:11
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 7 00:24:56
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 8 00:27:52
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 9 00:20:03
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 10 00:23:24
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 11 00:22:25
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 12 00:25:02
การทำเรื่องออกสหกิจศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
2 บทเรียน 00:17:46 ชั่วโมง
 • ขั้นตอนการทําเรื่องออกสหกิจศึกษา 00:07:56
 • การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจสําหรับนักศึกษา 00:09:50
การคิดและการตัดสินใจในการทำงานอุตสาหกรรม
3 บทเรียน 01:01:00 ชั่วโมง
 • กระบวนการในการคิดของ KT 00:26:27
 • การวิเคราะห์การตัดสินใจของ KT ตอนที่ 1 00:16:42
 • การวิเคราะห์การตัดสินใจของ KT ตอนที่ 2 00:17:51
ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5 บทเรียน 01:34:41 ชั่วโมง
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 1 00:15:28
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 2 00:16:33
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 1 00:22:04
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 2 00:14:28
 • ความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับรังสี 00:26:08
จริยธรรมในการทำงาน
4 บทเรียน 00:38:50 ชั่วโมง
 • บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน 00:04:48
 • ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในการทํางาน 00:09:18
 • หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทํางาน 00:12:16
 • หลักจริยธรรมในการทํางานเพื่อให้มีความสุข 00:12:28
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน
4 บทเรียน 00:42:29 ชั่วโมง
 • ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 00:03:52
 • ประเภทของบุคลิกภาพ 00:05:59
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 00:14:11
 • มารยาททางสังคม 00:18:27
การจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
15 บทเรียน 02:20:41 ชั่วโมง
 • การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 00:31:13
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษสําหรับพิมพ์หน้าหลัง 00:05:55
 • การสร้างโครงเอกสารด้วยมุมมอง Outline 00:10:35
 • การตั้งค่ารูปแบบข้อความและรูปแบบในแต่ละส่วนของเอกสาร 00:13:37
 • การแบ่งบทในเอกสาร 00:06:33
 • การจัดหน้าขวางในเอกสาร 00:07:09
 • การจัดการภาพในเอกสาร 00:06:11
 • การใส่สมการและการอ้างเลขสมการอัตโนมัติ 00:10:31
 • การแทรกการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม 00:10:46
 • การจัดการหน้า บทคัดย่อ คํานํา กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ 00:05:03
 • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ 00:09:59
 • การสร้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง อัตโนมัติ 00:10:58
 • การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ (ภาพที่ตารางที่) 00:04:18
 • การตรวจการสะกดคํา ไทย และศัพท์เทคนิคในเอกสาร 00:04:59
 • การบันทึกเป็น PDF แบบรวมทุกบท 00:02:54
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4 บทเรียน 00:48:00 ชั่วโมง
 • การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 00:10:50
 • การเขียนรายงานประจําวัน 00:08:30
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 1 00:14:59
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 2 00:13:41
การเลือกสถานประกอบการและการเตรียมตัวปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3 บทเรียน 00:33:15 ชั่วโมง
 • การแนะนําการเลือกสถานประกอบการ ตอนที่ 1 00:13:24
 • การแนะนําการเลือกสถานประกอบการ ตอนที่ 2 00:14:12
 • การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 00:05:39
การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ
10 บทเรียน 03:15:36 ชั่วโมง
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 1 00:18:57
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 2 00:19:39
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1 00:19:47
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2 00:18:18
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 00:20:04
 • การทำงานกับคนต่างวัย 00:20:11
 • การสื่อสารในองค์กร 00:21:08
 • การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 00:19:24
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 00:18:14
 • การทำงานเป็นทีม 00:19:54
แบบทดสอบ
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • แบบทดสอบ .
Requirements
+ View more
Description
About the instructor
 • 84 Reviews
 • 922 Students
 • 19 บทเรียน
Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 18:01:19 ชั่วโมง On demand videos
 • 70 บทเรียน
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other