คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Beginner 0(0 Ratings) 11 Students enrolled
Created by สุวิทย์ กุลจรัสอารีย์ Last updated Tue, 14-Nov-2023 English
What will i learn?

Curriculum for this course
71 บทเรียน 18:01:19 ชั่วโมง
แนวความคิด หลักการ และปรัชญาสหกิจศึกษา
8 บทเรียน 02:14:40 ชั่วโมง
 • ความหมายและหลักการของสหกิจศึกษา 00:16:46 Preview
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 1 00:19:24 Preview
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 2 00:23:54 Preview
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 1 00:19:18 Preview
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 2 00:20:40 Preview
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 1 00:17:19 Preview
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 2 00:17:19 Preview
 • แบบทดสอบแนวความคิด หลักการ และปรัชญาสหกิจศึกษา 00:00:00
กฎหมายแรงงาน
12 บทเรียน 04:34:21 ชั่วโมง
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 1 00:23:40 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 2 00:14:05 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 3 00:17:54 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 4 00:26:12 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 5 00:27:37 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 6 00:21:11 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 7 00:24:56 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 8 00:27:52 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 9 00:20:03 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 10 00:23:24 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 11 00:22:25 Preview
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 12 00:25:02 Preview
การทำเรื่องออกสหกิจศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
2 บทเรียน 00:17:46 ชั่วโมง
 • ขั้นตอนการทําเรื่องออกสหกิจศึกษา 00:07:56 Preview
 • การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจสําหรับนักศึกษา 00:09:50 Preview
การคิดและการตัดสินใจในการทำงานอุตสาหกรรม
3 บทเรียน 01:01:00 ชั่วโมง
 • กระบวนการในการคิดของ KT 00:26:27 Preview
 • การวิเคราะห์การตัดสินใจของ KT ตอนที่ 1 00:16:42 Preview
 • การวิเคราะห์การตัดสินใจของ KT ตอนที่ 2 00:17:51 Preview
ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5 บทเรียน 01:34:41 ชั่วโมง
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 1 00:15:28 Preview
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 2 00:16:33 Preview
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 1 00:22:04 Preview
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 2 00:14:28 Preview
 • ความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับรังสี 00:26:08 Preview
จริยธรรมในการทำงาน
4 บทเรียน 00:38:50 ชั่วโมง
 • บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน 00:04:48 Preview
 • ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในการทํางาน 00:09:18 Preview
 • หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทํางาน 00:12:16 Preview
 • หลักจริยธรรมในการทํางานเพื่อให้มีความสุข 00:12:28 Preview
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน
4 บทเรียน 00:42:29 ชั่วโมง
 • ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 00:03:52 Preview
 • ประเภทของบุคลิกภาพ 00:05:59 Preview
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 00:14:11 Preview
 • มารยาททางสังคม 00:18:27 Preview
การจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
15 บทเรียน 02:20:41 ชั่วโมง
 • การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 00:31:13 Preview
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษสําหรับพิมพ์หน้าหลัง 00:05:55 Preview
 • การสร้างโครงเอกสารด้วยมุมมอง Outline 00:10:35 Preview
 • การตั้งค่ารูปแบบข้อความและรูปแบบในแต่ละส่วนของเอกสาร 00:13:37 Preview
 • การแบ่งบทในเอกสาร 00:06:33 Preview
 • การจัดหน้าขวางในเอกสาร 00:07:09 Preview
 • การจัดการภาพในเอกสาร 00:06:11 Preview
 • การใส่สมการและการอ้างเลขสมการอัตโนมัติ 00:10:31 Preview
 • การแทรกการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม 00:10:46 Preview
 • การจัดการหน้า บทคัดย่อ คํานํา กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ 00:05:03 Preview
 • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ 00:09:59 Preview
 • การสร้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง อัตโนมัติ 00:10:58 Preview
 • การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ (ภาพที่ตารางที่) 00:04:18 Preview
 • การตรวจการสะกดคํา ไทย และศัพท์เทคนิคในเอกสาร 00:04:59 Preview
 • การบันทึกเป็น PDF แบบรวมทุกบท 00:02:54 Preview
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4 บทเรียน 00:48:00 ชั่วโมง
 • การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 00:10:50 Preview
 • การเขียนรายงานประจําวัน 00:08:30 Preview
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 1 00:14:59 Preview
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 2 00:13:41 Preview
การเลือกสถานประกอบการและการเตรียมตัวปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3 บทเรียน 00:33:15 ชั่วโมง
 • การแนะนําการเลือกสถานประกอบการ ตอนที่ 1 00:13:24 Preview
 • การแนะนําการเลือกสถานประกอบการ ตอนที่ 2 00:14:12 Preview
 • การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 00:05:39 Preview
การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ
10 บทเรียน 03:15:36 ชั่วโมง
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 1 00:18:57 Preview
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 2 00:19:39 Preview
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1 00:19:47 Preview
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2 00:18:18 Preview
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 00:20:04 Preview
 • การทำงานกับคนต่างวัย 00:20:11 Preview
 • การสื่อสารในองค์กร 00:21:08 Preview
 • การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 00:19:24 Preview
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 00:18:14 Preview
 • การทำงานเป็นทีม 00:19:54 Preview
แบบทดสอบ
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • แบบทดสอบ .
Requirements
+ View more
Description
About the instructor
 • 84 Reviews
 • 922 Students
 • 19 บทเรียน
Student feedback
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Reviews
Free
Includes:
 • 18:01:19 ชั่วโมง On demand videos
 • 71 บทเรียน
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other