ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 - 31 พ.ค. 67

Beginner 5(19 Ratings) 39 Students enrolled
Created by สุวิทย์ กุลจรัสอารีย์ Last updated Thu, 02-May-2024 English
What will i learn?

Curriculum for this course
66 บทเรียน 15:07:46 ชั่วโมง
แนวความคิด หลักการ และปรัชญาสหกิจศึกษา
8 บทเรียน 02:11:26 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:30
 • ความหมายและหลักการของสหกิจศึกษา 00:16:45
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 1 00:19:23
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 2 00:23:53
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 1 00:19:17
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 2 00:20:39
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 1 00:13:41
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 2 00:17:18
การเลือกสถานประกอบการและการเตรียมตัวปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4 บทเรียน 00:33:42 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:30
 • การแนะนําการเลือกสถานประกอบการ ตอนที่ 1 00:13:23
 • การแนะนําการเลือกสถานประกอบการ ตอนที่ 2 00:14:11
 • การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 00:05:38
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5 บทเรียน 00:48:26 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:28
 • การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 00:10:49
 • การเขียนรายงานประจําวัน 00:08:29
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 1 00:14:59
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 2 00:13:41
การจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
16 บทเรียน 02:20:50 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:24
 • การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 00:31:13
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษสําหรับพิมพ์หน้าหลัง 00:05:54
 • การสร้างโครงเอกสารด้วยมุมมอง Outline 00:10:34
 • การตั้งค่ารูปแบบข้อความและรูปแบบในแต่ละส่วนของเอกสาร 00:13:36
 • การแบ่งบทในเอกสาร 00:06:32
 • การจัดหน้าขวางในเอกสาร 00:07:08
 • การจัดการภาพในเอกสาร 00:06:10
 • การใส่สมการและการอ้างเลขสมการอัตโนมัติ 00:10:30
 • การแทรกการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม 00:10:45
 • การจัดการหน้า บทคัดย่อ คํานํา กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ 00:05:01
 • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ 00:09:58
 • การสร้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง อัตโนมัติ 00:10:57
 • การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ (ภาพที่ตารางที่) 00:04:17
 • การตรวจการสะกดคํา ไทย และศัพท์เทคนิคในเอกสาร 00:04:58
 • การบันทึกเป็น PDF แบบรวมทุกบท 00:02:53
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน
5 บทเรียน 00:43:34 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:01:09
 • ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 00:03:51
 • ประเภทของบุคลิกภาพ 00:05:58
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 00:14:10
 • มารยาททางสังคม 00:18:26
จริยธรรมในการทำงาน
5 บทเรียน 00:39:52 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:01:06
 • บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน 00:04:47
 • ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในการทํางาน 00:09:17
 • หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทํางาน 00:12:15
 • หลักจริยธรรมในการทํางานเพื่อให้มีความสุข 00:12:27
กฎหมายแรงงาน
12 บทเรียน 04:34:20 ชั่วโมง
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 1 00:23:40
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 2 00:14:05
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 3 00:17:54
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 4 00:26:12
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 5 00:27:37
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 6 00:21:11
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 7 00:24:56
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 8 00:27:52
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 9 00:20:02
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 10 00:23:24
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 11 00:22:25
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 12 00:25:02
การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ
10 บทเรียน 03:15:36 ชั่วโมง
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 1 00:18:57
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 2 00:19:39
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1 00:19:47
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2 00:18:18
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 00:20:04
 • การทำงานกับคนต่างวัย 00:20:11
 • การสื่อสารในองค์กร 00:21:08
 • การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 00:19:24
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 00:18:14
 • การทำงานเป็นทีม 00:19:54
แบบทดสอบ
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • แบบทดสอบ .
Requirements
+ View more
Description
About the instructor
 • 84 Reviews
 • 922 Students
 • 19 บทเรียน
Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 5%
 • 15%
 • 78%
Reviews
 • Sat, 18-May-2024
  นางสาวสุธาศิณี ทองสุข
 • Tue, 21-May-2024
  นางสาวนภวรรณ มัคสิงห์
 • Sun, 26-May-2024
  นางสาวณัฐกา พิลาแสง
 • Sun, 26-May-2024
  นายภูมินทร์ แคภูเขียว
 • Mon, 27-May-2024
  นายคฑาวุธ สิงห์สา
 • Mon, 27-May-2024
  นายเอกรัตน์ สุรสิทธิ์
 • Tue, 28-May-2024
  นายริว ทาคาซึ
 • Tue, 28-May-2024
  นายตรีเทพ โควินทวงศ์
 • Tue, 28-May-2024
  นายกฤติเดช จังมงคลกาล
 • Tue, 28-May-2024
  นายธนบดี ท่าผา
 • Tue, 28-May-2024
  นายศุภณัฐ แจ้งชัดใจ
 • Wed, 29-May-2024
  นายวันชนก ดีติ๊บ
 • Wed, 29-May-2024
  นางสาวปานไพลิน แจ่มฟ้า
 • Thu, 30-May-2024
  นายกรวิชญ์ มุณีแก้ว
 • Thu, 30-May-2024
  นายณภัทร โสอุดร
 • Thu, 30-May-2024
  นายภคทรรศน์ โลวะกิจ
 • Thu, 30-May-2024
  นายเมธา อภิธนาวันทน์
 • Fri, 31-May-2024
  นายราชภูมิ ฮวบเอี่ยม
 • Sat, 01-Jun-2024
  นายมนต์ทิวา บุญคุ้ม
Free
Includes:
 • 15:07:46 ชั่วโมง On demand videos
 • 66 บทเรียน
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other