ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ENET(c)

Beginner 5(3 Ratings) 33 Students enrolled
Created by รมณ ทองศรี Last updated Fri, 21-Oct-2022 Th
What will i learn?

Curriculum for this course
78 บทเรียน 17:56:56 ชั่วโมง
แนวความคิด หลักการ และปรัชญาสหกิจศึกษา
8 บทเรียน 02:10:56 ชั่วโมง
 • ความหมายและหลักการของสหกิจศึกษา 00:16:45
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 1 00:19:23
 • มาตรฐานสหกิจศึกษาของสถานศึกษา ตอนที่ 2 00:23:53
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 1 00:19:17
 • กระบวนการสหกิจศึกษา ตอนที่ 2 00:20:39
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 1 00:13:41
 • หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ ตอนที่ 2 00:17:18
 • แบบทดสอบ เรื่อง ความหมายและหลักการของสหกิจศึกษา .
กฎหมายแรงงาน
13 บทเรียน 04:34:20 ชั่วโมง
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 1 00:23:40
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 2 00:14:05
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 3 00:17:54
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 4 00:26:12
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 5 00:27:37
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 6 00:21:11
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 7 00:24:56
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 8 00:27:52
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 9 00:20:02
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 10 00:23:24
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 11 00:22:25
 • กฎหมายแรงงาน ตอนที่ 12 00:25:02
 • แบบทดสอบ เรื่อง กฎหมายแรงงาน .
การทำเรื่องออกสหกิจศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
2 บทเรียน 00:17:44 ชั่วโมง
 • ขั้นตอนการทําเรื่องออกสหกิจศึกษา 00:07:55
 • การใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจสําหรับนักศึกษา 00:09:49
การคิดและการตัดสินใจในการทำงานอุตสาหกรรม
4 บทเรียน 01:00:57 ชั่วโมง
 • กระบวนการในการคิดของ KT 00:26:26
 • การวิเคราะห์การตัดสินใจของ KT ตอนที่ 1 00:16:41
 • การวิเคราะห์การตัดสินใจของ KT ตอนที่ 2 00:17:50
 • แบบทดสอบ เรื่อง การคิดและการตัดสินใจในการทำงานอุตสาหกรรม .
ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6 บทเรียน 01:34:36 ชั่วโมง
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 1 00:15:27
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 2 00:16:32
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 1 00:22:03
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 2 00:14:27
 • ความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับรังสี 00:26:07
 • แบบทดสอบ เรื่อง ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน .
จริยธรรมในการทำงาน
5 บทเรียน 00:38:46 ชั่วโมง
 • บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน 00:04:47
 • ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในการทํางาน 00:09:17
 • หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทํางาน 00:12:15
 • หลักจริยธรรมในการทํางานเพื่อให้มีความสุข 00:12:27
 • แบบทดสอบ เรื่อง จริยธรรมในการทำงาน .
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน
5 บทเรียน 00:42:25 ชั่วโมง
 • ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 00:03:51
 • ประเภทของบุคลิกภาพ 00:05:58
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 00:14:10
 • มารยาททางสังคม 00:18:26
 • แบบทดสอบ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน .
การจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
16 บทเรียน 02:20:26 ชั่วโมง
 • การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 00:31:13
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษสําหรับพิมพ์หน้าหลัง 00:05:54
 • การสร้างโครงเอกสารด้วยมุมมอง Outline 00:10:34
 • การตั้งค่ารูปแบบข้อความและรูปแบบในแต่ละส่วนของเอกสาร 00:13:36
 • การแบ่งบทในเอกสาร 00:06:32
 • การจัดหน้าขวางในเอกสาร 00:07:08
 • การจัดการภาพในเอกสาร 00:06:10
 • การใส่สมการและการอ้างเลขสมการอัตโนมัติ 00:10:30
 • การแทรกการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม 00:10:45
 • การจัดการหน้า บทคัดย่อ คํานํา กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ 00:05:01
 • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ 00:09:58
 • การสร้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง อัตโนมัติ 00:10:57
 • การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ (ภาพที่ตารางที่) 00:04:17
 • การตรวจการสะกดคํา ไทย และศัพท์เทคนิคในเอกสาร 00:04:58
 • การบันทึกเป็น PDF แบบรวมทุกบท 00:02:53
 • แบบทดสอบ เรื่อง การจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา .
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5 บทเรียน 00:47:58 ชั่วโมง
 • การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 00:10:49
 • การเขียนรายงานประจําวัน 00:08:29
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 1 00:14:59
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 2 00:13:41
 • แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา .
การเลือกสถานประกอบการและการเตรียมตัวปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
4 บทเรียน 00:33:12 ชั่วโมง
 • การแนะนําการเลือกสถานประกอบการ ตอนที่ 1 00:13:23
 • การแนะนําการเลือกสถานประกอบการ ตอนที่ 2 00:14:11
 • การเตรียมตัวและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 00:05:38
 • แบบทดสอบ เรื่อง การเลือกสถานประกอบการและการเตรียมตัวปฏิบัติงานสหกิจศึกษา .
การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ
10 บทเรียน 03:15:36 ชั่วโมง
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 1 00:18:57
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 2 00:19:39
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1 00:19:47
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2 00:18:18
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 00:20:04
 • การทำงานกับคนต่างวัย 00:20:11
 • การสื่อสารในองค์กร 00:21:08
 • การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 00:19:24
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 00:18:14
 • การทำงานเป็นทีม 00:19:54
Requirements
+ View more
Description
+ View more
Other related courses
About the instructor
 • 112 Reviews
 • 1660 Students
 • 58 บทเรียน
Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Wed, 30-Nov-2022
  ปวิตร พันธุรา
 • Wed, 30-Nov-2022
  ปริวัตร์ ไชยศาสตร์
 • Wed, 30-Nov-2022
  ธีรพงษ์ บุญทูล
฿0
Buy now
Includes:
 • 17:56:56 ชั่วโมง On demand videos
 • 78 บทเรียน
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other