วทอ-สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์-ปีงบ66

Beginner 5(7 Ratings) 21 Students enrolled
Created by รมณ ทองศรี Last updated Tue, 04-Oct-2022 English
What will i learn?

Curriculum for this course
47 บทเรียน 09:19:47 ชั่วโมง
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5 บทเรียน 00:47:58 ชั่วโมง
 • การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 00:10:49
 • การเขียนรายงานประจําวัน 00:08:29
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 1 00:14:59
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 2 00:13:41
 • แบบทดสอบ เรื่อง การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา .
การจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
16 บทเรียน 02:20:26 ชั่วโมง
 • การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 00:31:13
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษสําหรับพิมพ์หน้าหลัง 00:05:54
 • การสร้างโครงเอกสารด้วยมุมมอง Outline 00:10:34
 • การตั้งค่ารูปแบบข้อความและรูปแบบในแต่ละส่วนของเอกสาร 00:13:36
 • การแบ่งบทในเอกสาร 00:06:32
 • การจัดหน้าขวางในเอกสาร 00:07:08
 • การจัดการภาพในเอกสาร 00:06:10
 • การใส่สมการและการอ้างเลขสมการอัตโนมัติ 00:10:30
 • การแทรกการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม 00:10:45
 • การจัดการหน้า บทคัดย่อ คํานํา กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ 00:05:01
 • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ 00:09:58
 • การสร้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง อัตโนมัติ 00:10:57
 • การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ (ภาพที่ตารางที่) 00:04:17
 • การตรวจการสะกดคํา ไทย และศัพท์เทคนิคในเอกสาร 00:04:58
 • การบันทึกเป็น PDF แบบรวมทุกบท 00:02:53
 • แบบทดสอบ เรื่อง การจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา .
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน
5 บทเรียน 00:42:25 ชั่วโมง
 • ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 00:03:51
 • ประเภทของบุคลิกภาพ 00:05:58
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 00:14:10
 • มารยาททางสังคม 00:18:26
 • แบบทดสอบ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน .
จริยธรรมในการทำงาน
5 บทเรียน 00:38:46 ชั่วโมง
 • บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน 00:04:47
 • ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในการทํางาน 00:09:17
 • หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทํางาน 00:12:15
 • หลักจริยธรรมในการทํางานเพื่อให้มีความสุข 00:12:27
 • แบบทดสอบ เรื่อง จริยธรรมในการทำงาน .
ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6 บทเรียน 01:34:36 ชั่วโมง
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 1 00:15:27
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 2 00:16:32
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 1 00:22:03
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 2 00:14:27
 • ความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับรังสี 00:26:07
 • แบบทดสอบ เรื่อง ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน .
การเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมืออาชีพ
10 บทเรียน 03:15:36 ชั่วโมง
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 1 00:18:57
 • การเขียนเพื่อการสมัครงาน ตอนที่ 2 00:19:39
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 1 00:19:47
 • เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ตอนที่ 2 00:18:18
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ 00:20:04
 • การทำงานกับคนต่างวัย 00:20:11
 • การสื่อสารในองค์กร 00:21:08
 • การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 00:19:24
 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 00:18:14
 • การทำงานเป็นทีม 00:19:54
Requirements
+ View more
Description
+ View more
Other related courses
About the instructor
 • 112 Reviews
 • 1660 Students
 • 58 บทเรียน
Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 28%
 • 71%
Reviews
 • Thu, 24-Nov-2022
  ศรัณย์ อินธิราช
 • Thu, 24-Nov-2022
  ธนกฤต พ่วงขวัญ
 • Sat, 26-Nov-2022
  อาทิตย์ นักธรรม
 • Sun, 27-Nov-2022
  ทินประภา ยี่สกุล
 • Sun, 27-Nov-2022
  ภคิน เลาหสถิตย์
 • Mon, 28-Nov-2022
  ภัทรดา เทียนเงิน
 • Tue, 06-Dec-2022
  ธนพร พันธ์ดี
฿0
Buy now
Includes:
 • 09:19:47 ชั่วโมง On demand videos
 • 47 บทเรียน
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other