สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วทอ. 20-24 พ.ย. 66

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล วทอ. 20-24 พ.ย. 66

Beginner 4(5 Ratings) 54 Students enrolled
Created by สุวิทย์ กุลจรัสอารีย์ Last updated Mon, 04-Dec-2023 English
What will i learn?

Curriculum for this course
48 บทเรียน 07:53:30 ชั่วโมง
การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5 บทเรียน 00:48:26 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:28
 • การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 00:10:49
 • การเขียนรายงานประจําวัน 00:08:29
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 1 00:14:59
 • การเขียนรายงานประจําสัปดาห์และรายงานประจําเดือน ตอนที่ 2 00:13:41
การจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
16 บทเรียน 02:20:50 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:24
 • การจัดทําโครงงานสหกิจศึกษา 00:31:13
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษสําหรับพิมพ์หน้าหลัง 00:05:54
 • การสร้างโครงเอกสารด้วยมุมมอง Outline 00:10:34
 • การตั้งค่ารูปแบบข้อความและรูปแบบในแต่ละส่วนของเอกสาร 00:13:36
 • การแบ่งบทในเอกสาร 00:06:32
 • การจัดหน้าขวางในเอกสาร 00:07:08
 • การจัดการภาพในเอกสาร 00:06:10
 • การใส่สมการและการอ้างเลขสมการอัตโนมัติ 00:10:30
 • การแทรกการอ้างอิงและการจัดการบรรณานุกรม 00:10:45
 • การจัดการหน้า บทคัดย่อ คํานํา กิตติกรรมประกาศ และสารบัญ 00:05:01
 • การสร้างสารบัญอัตโนมัติ 00:09:58
 • การสร้างสารบัญภาพ สารบัญตาราง อัตโนมัติ 00:10:57
 • การปรับปรุงการเชื่อมโยงอัตโนมัติ (ภาพที่ตารางที่) 00:04:17
 • การตรวจการสะกดคํา ไทย และศัพท์เทคนิคในเอกสาร 00:04:58
 • การบันทึกเป็น PDF แบบรวมทุกบท 00:02:53
การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการทำงาน
5 บทเรียน 00:43:34 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:01:09
 • ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ 00:03:51
 • ประเภทของบุคลิกภาพ 00:05:58
 • การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 00:14:10
 • มารยาททางสังคม 00:18:26
จริยธรรมในการทำงาน
5 บทเรียน 00:39:52 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:01:06
 • บทบาทและหน้าที่ในการทํางาน 00:04:47
 • ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในการทํางาน 00:09:17
 • หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทํางาน 00:12:15
 • หลักจริยธรรมในการทํางานเพื่อให้มีความสุข 00:12:27
ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6 บทเรียน 01:35:03 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:27
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 1 00:15:27
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตอนที่ 2 00:16:32
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 1 00:22:03
 • สารเคมีอันตราย ตอนที่ 2 00:14:27
 • ความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับรังสี 00:26:07
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Work)
10 บทเรียน 01:45:45 ชั่วโมง
 • บทนำ 00:00:55
 • Reading for Engineer 00:12:44
 • Request e-mail ตอนที่ 1 00:15:54
 • Request e-mail ตอนที่ 2 00:15:27
 • Writing Investigation Report 00:16:58
 • Oral presentation ตอนที่ 1 00:15:33
 • Oral presentation ตอนที่ 2 00:17:47
 • ตัวอย่างการนําเสนอแบบที่ 1 (Presentation 1) 00:03:09
 • ตัวอย่างการนําเสนอแบบที่ 2 (Presentation 2) 00:02:56
 • ตัวอย่างการนําเสนอแบบที่ 3 (Presentation 3) 00:04:22
แบบทดสอบ
1 บทเรียน 00:00:00 ชั่วโมง
 • แบบทดสอบ .
Requirements
+ View more
Description
About the instructor
 • 84 Reviews
 • 922 Students
 • 19 บทเรียน
Student feedback
4
Average rating
 • 20%
 • 0%
 • 0%
 • 20%
 • 60%
Reviews
 • Thu, 23-Nov-2023
  นางสาวปณิชา บุญณรงค์
 • Thu, 23-Nov-2023
  นายธนพัฒน์ ใจแพทย์
 • Fri, 24-Nov-2023
  นายพลสันต์ คุณสนอง
 • Fri, 24-Nov-2023
  นายไตรภพ ประสิทธิสม
 • Fri, 24-Nov-2023
  นายฉัตรพล ดวงชาทม
  ดีครับ
Free
Includes:
 • 07:53:30 ชั่วโมง On demand videos
 • 48 บทเรียน
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other